Voorwaarden.


Privacy:

De informatie die u verstrekt blijft strikt vertrouwelijk. Derden mogen uw gegevens niet inzien zonder uw schriftelijke toestemming.


Afspraak wijzigen:

Gemaakte afspraken kunnen op werkdagen 24 uur vóór de sessie worden verschoven naar een andere datum of tijdstip. Stuur in dit geval een WhatsApp / sms / email.        Mocht LifeCoach-036 de afspraak moeten verzetten door omstandigheden, dan gebeurt dit ook door het sturen van een WhatsApp / sms / email.


Te laat komen:

Indien de cliënt 15 minuten later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd van de sessie. De kosten worden volledig doorberekend.


Betaling:

De betaling van het consult geschiedt door overmaking van het bedrag naar bankrekeningnummer NL 78 ABNA 0592075419 binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur.

Bij het overschrijden van de betalingstermijn zal een betalingsherinnering gestuurd worden met   € 10,00 administratiekosten.

Bij betalingsachterstand is LifeCoach-036 gerechtigd de verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Gedragscode:

LifeCoach-036 behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken en/of verdovende middelen. Indien cliënten voor aanvang van de sessie onder invloed blijken te zijn van boven genoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten gewoon in rekening gebracht.