Voorwaarden.


Privacy:

De informatie die u verstrekt blijft strikt vertrouwelijk. 


Afspraak wijzigen:

Gemaakte afspraken kunnen op werkdagen 24 uur vóór de sessie worden verschoven naar een andere datum of tijdstip. Stuur in dit geval een WhatsApp / sms / email.                          Mocht (Life)Coach-036 de afspraak moeten verzetten door omstandigheden, dan gebeurt dit ook door het sturen van een WhatsApp / sms / email. Mobielnummer: 06-39638368


Te laat komen:

Indien de cliënt 15 minuten later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd van de sessie. 


Betaling:

De betaling van het consult geschiedt door overmaking van het bedrag naar bankrekeningnummer NL 78 ABNA 0592075419 binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur. Of via een Tikkie.

Bij betalingsachterstand is Coach-036 gerechtigd de verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.