Voorwaarden.


Privacy:

De informatie die u verstrekt blijft strikt vertrouwelijk. Derden mogen uw gegevens niet inzien zonder uw schriftelijke toestemming.


Afspraak wijzigen:

Gemaakte afspraken kunnen op werkdagen 24 uur vóór de sessie worden verschoven naar een andere datum of tijdstip. Stuur in dit geval een WhatsApp / sms / email.                          Mocht LifeCoach-036 de afspraak moeten verzetten door omstandigheden, dan gebeurt dit ook door het sturen van een WhatsApp / sms / email.


Te laat komen:

Indien de cliënt 15 minuten later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd van de sessie. De kosten worden volledig doorberekend.


Betaling:

De betaling van het consult geschiedt door overmaking van het bedrag naar bankrekeningnummer NL 78 ABNA 0592075419 binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur.

Bij betalingsachterstand is LifeCoach-036 gerechtigd de verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.